Drágakő-meghatározó Szakmai Programkövetelmény (SzPK)

Azonosító szám: SzPk-00011-14-17 0 05 3
Érvényesség kezdete: 2014-08-14

 

1.a)   A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Drágakő-meghatározó
b)   SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Drágakő-meghatározó
 

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL

új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
 

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ

Nem
 

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ

17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
 

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE

 

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK

Iskolai előképzettség
gimnáziumi érettségi végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
nem szükséges
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges
 

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA

A drágakő meghatározó feladata a drágakövek, illetve drágakővel díszített ékszerek felvásárlásán kívül, azok szakértése, értékesítése, aukcionálása; vagyon felértékelése; befektetési, biztosítási ügyek, kárbecslés; vagyonnyilatkozatok felülvizsgálata; közgyűjtemények, egyházi tulajdonú, kiemelkedő jelentőségű műtárgyak drágaköveinek szakértése.
 

8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezése:FEOR száma:Foglalkozás megnevezése:A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:
5. Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások3616Értékbecslő, kárbecslő, kárszakértőDrágakő-meghatározó
 

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A képzés “egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 

A képzés “csoportos képzés” képzési formában megvalósítható?


Csoportos képzésMinimumMaximum
A képzés óraszáma
Elméleti képzés idő aránya (%)
Gyakorlati képzés idő aránya (%)
 

A képzés “távoktatás” képzési formában megvalósítható?


 

10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
TudásKépességAttitűdFelelősség, autonómia
Ismeri a drágakőtudomány szakkifejezéseit, az alapvető fizikai-kémiai tulajdonságokat.Képes szakszerűen megvizsgálni, megnevezni a követ és leírni a drágakő ismérveit, állapotát.Ügyféllel szemben udvarias magatartást tanúsít.Önállóan végzi az egyszerűbb és a műszeres drágakő-vizsgálatot.
Tud szimmetria-műveleteket (forgatás, tükrözés, inverzió) alkalmazni kristályokon.Képes szimmetria-műveletekkel azonosítani különféle kristályformákat.Az átadás/átvétel alkalmával körültekintően jár el.Önállóan azonosítja a drágakövet, alakítja ki a becsértéket és a különféle árakat.
Ismeri a drágakövek lehetséges kristályrendszereit.Képes a nyers drágakövek kristályainak rendszertani besorolására.Munkáját precízen, odafigyeléssel végzi.A tárgyakat nagy értéküknek megfelelő módon gondosan kezeli.
Tájékozott a határfelületi jelenségekről.Képes különbséget tenni a határfelületi jelenségek törvényszerűségei között.Vizsgálati adatokat egybehangzóan értékeli.Véleményéért felelősséget vállal.
Ismeri az optikai viselkedés vizsgálati módszereit.Képes vizsgálni izotrópiát, anizotrópiát, optikai tengelyeket, pleokroizmust.Véleménye megfogalmazásánál szakszerűségre, hitelességre törekszik.Betartja a szakmaetikai elveket.
Érti az indexfelület és a törésmutatók, optikai tengelyek, optikai jelleg közötti összefüggést.Képes pontosan mérni törésmutatót sík és domború felületen és képes az adatok kiértékelésére.
Tájékozott a különféle csiszolási formákról.Képes leírni a briliáns részeit és megnevezni az egyéb csiszolási formákat.
Ismeri az összefüggést a kristályrendszerek, a pleokroizmus és a csiszolás forma orientációja között.Képes javaslatot tenni a csiszolási forma kialakítására.
Azonosítani tudja a fontosabb zárványokat.Képes a kő eredetének, származásának a behatárolására.
Ismeri a lumineszcencia fogalmát és diagnosztikai lehetőségeit.Képes az ultraibolya sugárzás alkalmazására a valódi és a szintetikus kövek elkülönítésében.
Ismeri a gyémánt tulajdonságait.Képes megbízhatóan azonosítani a gyémántot a jellegzetességei alapján.
Ismeri a gyémánt-vizsgálati módszereket.Képes használni gyémánt-tesztert, moissanit-tesztert, reflektométert.
Ismeri a gyémánt helyettesítésére alkalmas kövek elkülönítésének lehetőségeit.Képes egyértelműen elkülöníteni a szintetikus gyémántot, műtermékeket, utánzatokat.
Ismeri a gyémánt minősítésének hazai és nemzetközi módszereit.Képes kategorizálni a gyémántot a 4C alapján haka, Leveridge-gauge, színösszehasonlító kősorozat, gyémántlupé alkalmazásával.
Ismeri a Kimberley folyamat előírásait a konfliktus-gyémántokkal kapcsolatban.Képes az eredetigazolások felismerésére, az előírások betartására.
Ismeri az elsőrendű és a másodrendű színes drágakövek tulajdonságait.Képes az elsőrendű és a másodrendű színes drágakövek biztos meghatározására
Tájékozott a gyűjtőkövekről.Képes a gyűjtőkövek azonosítására.
Tájékozott a világ legfontosabb drágakő-lelőhelyeiről.Képes földrajzi helyhez, földtani környezethez kötni a fontosabb drágaköveket.
Ismeri a drágakövek helyettesítésére szolgáló kövek anyagát, előállítási módszereit.Képes a szintetikus kövek, műtermékek, utánzatok elkülönítésére és az új termékekről való tájékozódásra.
Tájékozott a különböző színek létrejöttének okairól és irányfüggéséről.Képes magyarázni a színek eltérő keletkezési mechanizmusait.
Ismeri a színek kezelésének legfontosabb módszereit.Képes felismerni a legfontosabb kezelések (festés, hőkezelés, besugárzás stb.) nyomait.
Tájékozott a nagyműszeres vizsgálati lehetőségekről.Képes RTG-diffraktogramok kiértékelésére.
Ismeri a színes drágakövek és a gyöngy minősítésének módszereit.Képes a minősítés során kategorizálni a színes drágaköveket, a gyöngyöket.
Érti a becsérték és az árak kialakításával kapcsolatos szempontokat, számításokat.Képes megállapítani a drágakövek becsértékét, az eltérő piaci helyzetekben használatos különféle árait.
Tájékozott a szakértői tevékenység jogi hátteréről.Képes folyamatosan követni a szakértőkre vonatkozó jogszabályokat.
Ismeri a drágakő szakértői tevékenység bizonylatait.Képes kiállítani vizsgálati jegyzőkönyvet, szakvéleményt, certifikátot.
Rendelkezik drágakő-forgalmazásra vonatkozó ismeretekkel.Képes drágakövet szakszerűen felvásárolni, értékesíteni, szakérteni.
 

A képzés munkaerő-piaci relevanciája

Az elmúlt évtizedekben – a nemzetközi tendenciát követve – az ékszerkereskedelem mellett a drágakő kereskedelem önálló területté vált Magyarországon, ezért szükség van olyan szakemberekre, akik speciális szakmai ismeretekkel rendelkeznek a drágakövekkel kapcsolatosan. A drágakő meghatározó munkájához kiemelten fontos a releváns természettudományos ismeretek alapos elsajátítása az általános ismeretek mellett, mert nagy a tévedés kockázata. A drágakövek helyettesítésére szolgáló kövek előállítására épülő ipar folyamatos fejlődése elengedhetetlenné teszi olyan szakemberek működését, akik ismerik, követik ezeket az eljárásokat, tájékozottak és gyakorlottak a műszeres vizsgálatok lehetőségeiről és használatáról. A drágakő meghatározó képzés elsősorban laboratóriumi jellegű vizsgálatok elvégzésére készít fel. Olyan speciális szakmai kompetenciákat fejleszt az elméleti háttér elmélyítésével, az eszközhasználat továbbfejlesztésével, a vizsgálati adatok elemzésével, új területek (új szintézisek, kezelések, Kimberley folyamat, szakértői tevékenység stb.) bevonásával, melyek segítségével az elsőrendű, másodrendű drágakövek azonosítása, értékelése rutinszerűvé válik, és még a ritka gyűjtőkövek meghatározása sem okoz gondot. A drágakő meghatározó nem csak drágakövek, illetve drágakővel díszített ékszerek felvásárlásával, hanem azok szakértésével, értékesítésével, aukcionálásával; vagyon felértékelésével; befektetési, biztosítási ügyekkel, kárbecsléssel; állampolgárok vagyonnyilatkozatának felülvizsgálatával; közgyűjtemények, egyházi tulajdonú kiemelkedő jelentőségű műtárgyak drágaköveinek szakértésével foglalkozik, ami jelentősen meghaladja egy felvásárlást végző ékszerbecsüs kompetenciáit.
 

11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

 

Vissza a drágakő-meghatározó képzés oldalára